Nova Food s.r.l. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), reprezentowana przez tymczasowego przedstawiciela ustawowego, z siedzibą we Francofonte (SR) pod adresem: via dei Combattenti 4 – 96015 (NIP: IT02020970899), e-mail: info@mammarancia.com, certyfikowana poczta elektroniczna (PEC): nova-food@pec.it, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorstw w Syrakuzach pod nr.
147271

(zwana również „sprzedawcą”)

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Nova Food s.r.l. jest właścicielem strony i jej aliasów, których powielanie, w całości lub w części, przekazywanie drogą elektroniczną lub tradycyjną, modyfikowanie, łączenie i wykorzystywanie bez uprzedniej zgody Nova Food s.r.l. jest zabronione.
 2. Na wspomnianej stronie Nova Food s.r.l. prowadzi sprzedaż artykułów spożywczych, zgodnie z włoskim rozporządzeniem z mocą ustawy nr 70 z dnia 9 kwietnia 2003 r.,
  które ustanawia przepisy dotyczące handlu elektronicznego (e-commerce), oraz z art. 45 i nast. włoskiego rozporządzenia z mocą ustawy nr 260 z dnia 6 września 2005 r.
  („kodeks konsumenta”) w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem z mocą ustawy nr
  170/2021, wdrażającym dyrektywę (UE) 2019/771.
 3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia zarówno od klientów będących konsumentami, jak i od klientów niebędących konsumentami.
  Na mocy art.
  3 ust. 1 lit. a) kodeksu konsumenta konsumentem jest osoba fizyczna, która działa w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, handlową, zawodową lub rzemieślniczą.
  Podanie numeru NIP podczas procedury zakupu jest uważane za równoznaczne z chęcią dokonania zakupu w celach związanych z prowadzoną działalnością przedsiębiorczą, handlową, rzemieślniczą lub zawodową.
 4. W przypadku sprzedaży dokonanej na rzecz osoby, która nie może być zakwalifikowana jako konsument, zastosowanie mają przepisy niniejszego regulaminu oraz włoskiego kodeksu cywilnego, ponieważ osoby takie nie są objęte ochroną prawną przewidzianą dla konsumentów na mocy obowiązujących przepisów.
 5. Zakup produktów jest dozwolony wyłącznie osobom, które ukończyły 18 lat.
 6. Sprzedawca jest podmiotem działającym na rynku spożywczym, będącym właścicielem i użytkownikiem znaku towarowego „Mammarancia” obecnego na produktach, opakowaniach oraz stronie mammarancia.com.
 7. Sprzedawca oświadcza, że:
 • jest właścicielem/posiadaczem wszelkich praw, licencji, zezwoleń i certyfikatów niezbędnych, zgodnie z prawem, do wprowadzenia produktów do obrotu;
 • zapewnia zgodność ze wszystkimi
  wymaganiami i obowiązkami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr
  178/2002 
  oraz samokontroli w zakresie higieny;
 • zapewnia zgodność z
  obowiązkami ustanowionymi w rozporządzenie (UE) nr
  1169/2011
   , a w szczególności z wymaganiami i obowiązkami informacyjnymi wobec konsumenta końcowego na etapie poprzedzającym sprzedaż.
 1. Postanowienia wstępne stanowią integralną i istotną część niniejszego regulaminu. Klient oświadcza, że zapoznał się z nimi i akceptuje ich treść bez zastrzeżeń.

 

 1. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

 

 1. Stosunki między sprzedawcą a klientem są regulowane warunkami prawnymi obowiązującymi w dniu przesłania zamówienia.
  Warunki te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.
  Wszelkie zmiany lub nowe warunki uważa się za obowiązujące od momentu ich opublikowania na stronie.
 2. Przed złożeniem zamówienia, a tym samym przed przystąpieniem do jego opłacenia, klient jest zobowiązany do uważnego zapoznania się z niniejszym regulaminem.
  Przesłanie zamówienia jest równoznaczne z pełnym przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem zarówno niniejszego regulaminu, jak i postanowień wskazanych w procedurze zakupu.
 3. W razie jakichkolwiek pytań i wiadomości klient może skontaktować się ze sprzedawcą na adres e-mail: info@mammarancia.com.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, akceptuje i wyraża zgodę na to, że wszelkie
  wiadomości
  , powiadomienia, zaświadczenia, informacje, raporty i ogólnie wszelka dokumentacja dotycząca zakupu produktów, będą przesyłane
  na adres e-mail wskazany podczas rejestracji
  lub
  podczas składania zamówienia
  , z możliwością pobrania informacji na trwałym nośniku w sposób i w granicach określonych na stronie.

 

 1. PRZEDMIOT

 

 1. Celem niniejszego regulaminu jest określenie warunków umownych stosowanych przy sprzedaży w ramach handlu elektronicznego, która dotyczy wyłącznie
  produktów oferowanych i udostępnianych przez sprzedawcę na stronie Mammarancia.com
  i na aliasach tej strony
  klientom będącym konsumentami oraz klientom niebędącym konsumentami.
 2. Klient może dokonać zakupu wyłącznie produktów wyświetlanych na stronie podczas jej przeglądania. Należy zauważyć, że zdjęcie towarzyszące opisowi produktu ma charakter czysto poglądowy i może nie oddawać w pełni jego cech, co oznacza, że może różnić się co do koloru, rozmiaru lub wszelkich dodatkowych produktów przedstawionych na rysunku, ze względu na ustawienia systemowe komputera lub urządzeń używanych przez klienta.
  W związku z tym dla celów realizacji umowy sprzedaży wiążące znaczenie ma opis produktu zawarty w przesłanym przez klienta formularzu zamówienia.
 3. Umowa jest wykonywana wobec klienta, którego dane zostały wprowadzone w formularzu zamówienia przesłanym drogą elektroniczną po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
 4. Produkty sprzedawane na stronie mogą być
  dostarczone
  na terenie kraju i za granicę – do krajów
  europejskich wyraźnie wskazanych na stronie (w momencie wyboru kraju wysyłki).
  W przypadku wyboru dostawy do użytkownika lub innego podmiotu wskazanego przez użytkownika w procesie zakupu, podanie adresu wysyłki w kraju innym niż kraje wymienione na stronie skutkuje unieważnieniem procesu zakupu i brakiem zawarcia umowy.

 

 1. PROCES ZAKUPU

 

 1. Dokonanie zakupu nie wymaga rejestracji.
  W związku z tym klient może wedle uznania dokonać zakupu na stronie internetowej sprzedawcy jako użytkownik zarejestrowany lub jako użytkownik niezarejestrowany.
  Rejestracja pozwala uniknąć konieczności podawania adresu i danych do wysyłki przy każdym zakupie dokonywanym na stronie.

W przypadku klientów zarejestrowanych dane do faktury i dane dotyczące dostawy wyświetlają się automatycznie i mogą być zmienione w razie potrzeby.
W przypadku klientów niezarejestrowanych przy każdym zakupie należy wprowadzić te dane.

 1. Po dodaniu jednego lub kilku produktów do koszyka klient widzi podsumowanie szczegółów zamówienia i może potwierdzić zamówienie.
  Następnie, aby zawrzeć umowę i ostatecznie złożyć zamówienie, klient jest proszony o wprowadzenie, na jednej stronie, informacji dotyczących adresu dostawy (który może różnić się od adresu rozliczeniowego) i metody płatności wraz z odpowiednimi danymi. Po potwierdzeniu przez klienta (przyciskiem „złóż zamówienie”) sprzedawca realizuje płatność za zamówienie.
 2. Sprzedawca potwierdza prawidłowe przyjęcie zamówienia, wysyłając potwierdzenie e-mailowe na adres e-mail podany przez klienta w formularzu zamówienia. Od tego momentu umowę uznaje się za zawartą między sprzedawcą a klientem.
  Wiadomość z potwierdzeniem zawiera datę i godzinę otrzymania zamówienia, „numer zamówienia klienta” służący do dalszej komunikacji ze sprzedawcą, link do strony zawierającej zaakceptowany przez klienta regulamin sprzedaży , informacje ściśle niezbędne do podsumowania istotnych cech zakupionego produktu oraz wskazanie ceny, użytego sposobu płatności, kosztów dostawy i wszelkich dodatkowych kosztów.
  W wiadomości podane są również wszystkie dane wprowadzone w momencie potwierdzenia zamówienia przez klienta, który zobowiązuje się do weryfikacji ich poprawności oraz do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach drogą mailową.
 3. Klient może również zweryfikować status swojego zamówienia w dziale „Moje zamówienia”, logując się na swoje konto.
 4. Sprzedawca musi mieć możliwość zwrócenia się do klienta przez e-mail lub telefon o dodatkowe informacje, przede wszystkim w celu prawidłowego wypełnienia zobowiązań umownych.
  W związku z tym klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w formularzu zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia zakupu, które nie daje wystarczających gwarancji wypłacalności lub jest niekompletne i błędne.
  W takich przypadkach sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.
  W przypadku gdy przesłano formularz zamówienia i dokonano zapłaty, sprzedawca dokona zwrotu wpłaconej kwoty.
 1. DOSTĘPNOŚĆ

 

 1. Realizacja wszystkich zamówień jest uzależniona od dostępności produktów.
  Witryna jest stale aktualizowana w sposób automatyczny w celu zapewnienia maksymalnej zgodności między rzeczywistą dostępnością, a tą wskazaną na stronie.
 2. Na stronie podawana jest ilość dostępna w momencie składania zamówienia.
  Z uwagi na jednoczesny dostęp wielu użytkowników-klientów, jednoczesną możliwość składania zamówień „online” oraz zmienną wielkość produkcji w zależności od pory roku, które wpływają na zmiany dostępności produktu, sprzedawca nie gwarantuje możliwości realizacji zamówienia.
 3. W przypadku niektórych produktów objętych promocją sprzedawca zastrzega sobie prawo do przyjęcia zamówienia i zmniejszenia wskazanej w nim ilości, z zastrzeżeniem konieczności poinformowania klienta o tym fakcie i uzyskania jego potwierdzenia; w przeciwnym razie zamówienie należy uznać za anulowane.
 4. Sprzedawca może anulować zamówienie w przypadku braku dostępności produktów.
  W takiej sytuacji klient jest informowany e-mailem, że umowa nie została zawarta i że sprzedawca nie zrealizował zamówienia z podanych przyczyn.
  Zapłacona przez klienta kwota za zamówienie może być zwrócona w formie bonu na kolejne zakupy lub w formie pieniężnej.
  Klient zostanie poinformowany e-mailem o wydaniu bonu lub dokonaniu zwrotu pieniędzy.
 5. We wszystkich przypadkach anulowania zamówienia przez sprzedawcę, niezależnie od powodu, przyjmuje się, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z anulowania.

 

 1. CENY I PŁATNOŚCI

 

 1. Wszystkie opublikowane ceny są cenami z VAT.
 2. Sprzedawca może zmienić ceny sprzedaży produktów w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia i podania uzasadnienia.
 3. W przypadku gdy z jakiegokolwiek powodu (błąd systemowy, błąd ludzki itp.) na stronie podano błędną lub wyraźnie zaniżoną cenę, zamówienie zostanie anulowane, nawet w przypadku wstępnego potwierdzenia.
 4. Obowiązująca cena jest zawsze wskazana w potwierdzeniu zamówienia, które jest wysyłane do klienta po złożeniu zamówienia.
 5. Ceny produktów podane na poszczególnych stronach produktów są wyświetlane wraz z kosztami wysyłki w podsumowaniu zamówienia przed potwierdzeniem przez klienta.
  Sprzedawca może w każdej chwili zmienić koszty wysyłki, ale zmiany te nie mają zastosowania do już wysłanych i zaakceptowanych zamówień.
 6. Wszystkie zakupy dokonywane w serwisie są bezpieczne, gdyż chroni je m.in. certyfikat SSL i odpowiedni protokół HTTPS.
  Dostępne są jedynie powszechnie obsługiwane metody płatności.
 7. Klient może dokonać płatności przez PayPalkartą kredytową lub przelewem, w sposób określony w procedurze zakupu.
  Sprzedawca nie ma żadnego związku z umowami zawieranymi przez klienta z dostawcami usług płatności.
  Ponadto klient potwierdza sprzedawcy, że posiada uprawnienia wymagane do korzystania z wybranej metody płatności dla swojego zamówienia w momencie składania zamówienia.
 8. Wszystkie zamówienia są płatne w euro, łącznie z podatkiem i obowiązkowymi składkami. Wszelkie opłaty bankowe ponosi klient, nawet w przypadku zwrotu pieniędzy.
 9. W żadnym momencie procedury zakupu sprzedawca nie ma możliwości poznania informacji dotyczących karty kredytowej klienta, przesyłanych za pośrednictwem połączenia chronionego szyfrowanym protokołem bezpośrednio do strony podmiotu obsługującego płatności elektroniczne.
 10. W żadnym przypadku sprzedawca nie może zatem zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek oszukańcze lub nieuprawnione użycie kart kredytowych i kart przedpłaconych przez osoby trzecie.
 11. Do każdego złożonego zamówienia sprzedawca – na żądanie klienta wyrażone poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znajdującego się w formularzu zamówienia i pod warunkiem podania przez klienta niezbędnych danych (numer NIP lub ważny kod identyfikacji podatkowej) przy rejestracji konta – wystawia następujące dokumenty:
  faktura za wysłane zamówienie
  , przesyłana e-mailem do klienta, który złożył zamówienie.
  W odniesieniu do danych używanych do wystawienia faktury, wiążące są informacje podane przez klienta w momencie realizacji zamówienia.
  Zmiana faktury po jej wystawieniu nie jest możliwa.

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 

 1. Sprzedawca może przyjmować zamówienia wyłącznie z dostawą do krajów wymienionych na stronie.
 2. Zakupione produkty mogą być dostarczone na adres wskazany przez klienta w zamówieniu w terminie określonym w potwierdzeniu wysyłki.
 3. Przez „termin realizacji zamówienia” rozumie się przedział czasu, jaki upływa od otrzymania zamówienia do dostarczenia produktu kurierowi.
 4. Terminy dostaw zamówionych towarów są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie z powodu siły wyższej, ogólnych warunków ruchu drogowego lub zarządzenia organów państwowych, jak również wszelkich opóźnień, które można przypisać przewoźnikowi.
  Sprzedawca nie ponosi więc żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia lub w dostawie towaru.
 5. Towary wysyłane są w opakowaniu przygotowanym przez sprzedawcę, które różni się w zależności od zamawianych produktów, ich ilości oraz wagi/objętości.
 6. O ile nie zaznaczono inaczej na stronie produktu oraz w podsumowaniu zamówienia przed dokonaniem zakupu, klient ponosi ewentualne koszty wysyłki wskazane przed dokonaniem płatności.
  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zasad wysyłki w dowolnym momencie i poinformowania o tym na stronie.
  Zapłata za towar następuje w sposób wybrany przez klienta podczas składania zamówienia.
 7. Dostawę
  rozumie się
  za zrealizowaną, a zamówienie dostarczone w momencie materialnego objęcia towaru w posiadanie przez
  klienta
  lub
  odbiorcę zamówienia innego niż klient,
  lub przez
  osobę trzecią upoważnioną przez klienta
  , co ma miejsce wraz ze złożeniem podpisu (przez klienta lub upoważnioną przez niego osobę) potwierdzającego odbiór zamówienia pod uzgodnionym adresem wysyłki.
 8. Klient lub upoważniona przez niego osoba zobowiązuje się do obecności pod adresem dostawy przez cały dzień w terminie dostarczenia podanym w momencie zakupu.
  Kurier nie jest w żaden sposób zobowiązany do wcześniejszego zawiadomienia klienta o czasie dostawy ani do dostarczenia produktów w terminie wskazanym przez klienta.
 9. Jeśli w chwili dostawy w ustalonym dniu lub przedziale czasowym klient – lub osoba działająca w jego imieniu, lub odbiorca produktów – nie jest obecny pod adresem dostawy, kurier podejmuje
  2 (dwie) próby doręczenia po pierwszej (nieudanej) próbie.
  Jeśli pomimo podjętych prób nie uda mu się dostarczyć produktów, przekazuje paczkę do punktu odbioru.
  Towar może być przechowywany w punkcie odbioru maksymalnie przez 48 godzin bez dodatkowych kosztów dla klienta.
  Nieodebranie towaru skutkuje rozwiązaniem umowy, o czym klient jest informowany e-mailem na adres podany w trakcie składania zamówienia.
  W takim przypadku klientowi nie przysługuje zwrot wartości towaru ani ewentualnych kosztów przesyłki.
 10. Przy odbiorze produktów klient jest zobowiązany upewnić się, że:

– liczba dostarczonych paczek odpowiada informacjom zawartym w przesłanym mu dokumencie przewozowym,

– opakowanie jest nienaruszone, nieuszkodzone i opatrzone nienaruszonymi plombami.

 1. Wszelkie zewnętrzne uszkodzenia lub niezgodności w liczbie paczek należy natychmiast zgłosić kurierowi realizującemu przesyłkę z dopiskiem „odbiór z zastrzeżeniami”.
  W przypadku uszkodzonej przesyłki należy wpisać na liście przewozowym kuriera: „odbiór z zastrzeżeniami dotyczącymi uszkodzonego opakowania”.
 2. Po podpisaniu dokumentu kuriera klient nie może wnieść zastrzeżeń co do zewnętrznych cech dostarczonej przesyłki.
 3. W przypadku podania przez klienta błędnego adresu wysyłki, realizacja zamówienia ulega opóźnieniu, a klient obciążany jest wszelkimi dodatkowymi kosztami wysyłki i obsługi wynikającymi ze zwrotu do nadawcy lub przekierowania zamówienia.
  W takim przypadku żądanie zwrotu pieniędzy nie jest możliwe.

 

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I PRAWNA GWARANCJA ZGODNOŚCI

 

 1. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Zgodnie z art.
59 lit.
d) i
e) włoskiego rozporządzenie z mocą ustawy nr
205/06 (kodeks konsumenta), w odniesieniu do produktów sprzedawcy należących do
kategorii żywności
– i zakupionych przez klienta będącego konsumentem –
prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje
, ponieważ w przypadku wszystkich produktów spożywczych właściwości mogą ulec zmianie również w wyniku niewłaściwego przechowywania po dostarczeniu.

Jednak bez uszczerbku dla powyższego istnieje możliwość anulowania zamówień, które nie zostały jeszcze zrealizowane – w każdym razie nie później niż 2 dni po dokonaniu płatności – kontaktując się z biurem obsługi klienta na adres e-mail: info@mammarancia.com.

 1. Odpowiedzialność sprzedawcy

W przypadku otrzymania
produkt innego niż zamówiony (
wyłącznie w przypadku, gdy błąd leży po stronie sprzedawcy
),
uszkodzonego (z przyczyn leżących po stronie sprzedawcy lub kuriera),
o zmienionych właściwościach lub, ogólnie,
niezgodnego klient ma obowiązek zgłoszenia takich błędów i wad w określonym terminie, zależnym od rodzaju i natury towaru:

 • Towary niespożywcze:
 • Konsument: zgłasza błędy i wady w ciągu 26 miesięcy od dostawy zgodnie z art. 133 ust.
  3 kodeksu konsumenta, z zastosowaniem domniemania niezgodności z umową – o ile sprzedawca nie udowodni inaczej – w ciągu roku od daty dostawy zgodnie z art.
  135 ust.
  1 kodeksu konsumenta.
 • Klient niebędący konsumentem: mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zgłaszania wad, a w szczególności art.
  1495 kodeksu cywilnego, który nakłada wymóg zgłoszenia wad w ciągu 8 dni od ich wykrycia.
  Roszczenia ulegają przedawnieniu po upływie jednego roku
 • Łatwo psujące się towary spożywcze: zarówno w przypadku konsumenta, jak i klienta niebędącego konsumentem, zgłoszenie błędów i wad musi nastąpić nie później niż 24 godziny po dostawie.

W każdym przypadku klient zobowiązany jest do załączenia odpowiedniej dokumentacji zdjęciowej, na podstawie której można jednoznacznie określić błąd lub wadę.
Nieprzesłanie zdjęć sprzedawcy może utrudnić lub uniemożliwić zwrot pieniędzy.
W związku z tym w przypadku braku przesłania dokumentacji zdjęciowej sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku klienta o zwrot kwoty zapłaconej za zakupione produkty.
Po otrzymaniu formularza i odnośnej dokumentacji
sprzedawca ocenia błędy, wady i niezgodności zgłoszone
przez klienta i podejmuje decyzję, czy autoryzować wysyłkę nowych produktów, czy zwrócić wpłaconą kwotę, za porozumieniem z klientem, w formie bonu na kolejne zakupy lub w formie pieniężnej.

W przypadku produktów niespożywczych lub niepsujących się artykułów spożywczych, co do których sprzedawca dopuszcza możliwość zwrotu, klient może, poza ww. rozwiązaniami, zwrócić towar sprzedawcy, wysyłając kopię autoryzacji zwrotu opatrzoną „kodem zwrotu” na adres: info@mammarancia.com, w ciągu 14 dni od zgłoszenia wady lub stwierdzonej niezgodności.

W takim przypadku ewentualny zwrot uiszczonej ceny oraz odnośnych kosztów wysyłki następuje w miarę możliwości przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego klient użył przy zakupie produktu.
W innym przypadku klient proszony jest o podanie numeru swojego rachunku bankowego, aby sprzedawca mógł dokonać stosownego zwrotu przelewem bankowym.

 1. W przypadku gdy w wyniku
  kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności
  produkt nie spełnia norm zgodności lub stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, sprzedawca podejmuje wszelkie działania mające na celu zapobieżenie jego sprzedaży i w konsekwencji wycofanie produktu z rynku.
  Jeżeli zagrożony produkt został już udostępniony konsumentowi, sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań i wszczęcia przewidzianej prawem
  procedury wycofania i zwrotu
  , przekazując konsumentowi wszelkie informacje o warunkach bezpieczeństwa oraz instrukcje dokonania zwrotu.
 2. WYRAŹNA KLAUZULA ROZWIĄZANIA

 

Sprzedawca ma prawo do rozwiązania umowy, wysyłając klientowi stosowne powiadomienie ze wskazaniem przyczyny. W takim przypadku klientowi przysługuje wyłącznie prawo do otrzymania zwrotu wszelkich zapłaconych kwot bez możliwości dochodzenia dalszych roszczeń.

Zobowiązania przyjęte przez klienta, a także gwarancja pomyślnego zakończenia płatności, której klient dokonuje środkami, o których mowa w art.
5, mają charakter zasadniczy, tak że przyjmuje się, że
niewywiązanie się klienta
z obowiązków niezbędnych do realizacji zamówienia oraz zapewnienia jakości usługi (
w tym
zachowanie utrudniające lub nieułatwiające wysyłki produktów przez sprzedawcę) może przesądzić o prawnym rozwiązaniu umowy z
art.1456 włoskiego kodeksu cywilnego
, bez uszczerbku dla prawa sprzedawcy do podjęcia kroków prawnych w celu dochodzenia naprawy dalszych szkód.

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym regulaminie, jeżeli taki brak realizacji lub nieprawidłowa realizacja wynika z
  niewywiązania się osoby trzeciej ze swoich obowiązków, z winy klienta lub z działania siły wyższej, nieprzewidzianych okoliczności,
  lub jakiegokolwiek innego zdarzenia, które nie jest pod bezpośrednią i wyłączną kontrolą sprzedawcy (w tym między innymi katastrof naturalnych, aktów terroryzmu, wojny, zamieszek, awarii prądu, strajków generalnych pracowników państwowych lub osób prywatnych, strajków lub ograniczeń w ruchu przewoźników i ruchu lotniczym, okresów świątecznych, takich jak Boże Narodzenie itp.).
 2. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania produktów lub podejmowania przez klienta lub odbiorcę zamówienia działań sprzecznych z prawidłowym użytkowaniem produktu, w tym w zakresie zdrowego trybu życia, zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz odpowiedniej aktywności fizycznej.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, o których mowa w art. 118 lit. b) i e) kodeksu konsumenta, tj. odpowiednio w przypadku gdy wada powodująca szkodę nie istniała w chwili wprowadzenia produktu do sprzedaży oraz w przypadku gdy stan wiedzy naukowo-technicznej w chwili wprowadzenia produktu do obrotu przez sprzedawcę nie pozwalał na uznanie produktu za wadliwy.
 4. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone klientowi lub osobom trzecim, wynikające z: niewłaściwego użytkowania produktów.
 5. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie lub ujawnienie osobom trzecim ww. danych rejestracji/logowania klienta.
 6. Sprzedawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie, możliwe do przewidzenia lub nie, wynikające i związane z korzystaniem z witryny przez klienta.
  W przypadku, gdy sprzedawca jest odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez klienta i wynikającą wyłącznie z przekazania zamówienia, odpowiedzialność taka jest ograniczona do kwoty zamówienia, którą klient faktycznie zapłacił sprzedawcy.
 7. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
  oszukańczego i nieuprawnionego
  wykorzystania przez osoby trzecie
  kart kredytowych i innych środków płatniczych
  w momencie dokonania zapłaty za zakupione produkty, jeżeli wykaże, że przedsięwziął wszelkie możliwe środki ostrożności w oparciu o najlepszą w danym momencie technologię i doświadczenie oraz zwykłą staranność.

 

 1. INTERNETOWY SYSTEM ROZSTRZYGANIA SPORÓW (ODR)

 

Zgodnie z art.
14 rozporządzenia UE nr 524/2013 informujemy klientów będących konsumentami zamieszkałymi na terenie państw należących do Unii Europejskiej, że w celu
rozstrzygania sporów związanych z niniejszą umową oraz usługami internetowymi świadczonymi za pośrednictwem niniejszej witryny istnieje
możliwość skorzystania z internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR), udostępnionego przez Komisję Europejską pod następującym linkiem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Zgodnie z postanowieniami ww. rozporządzenia informujemy również, że adres e-mail sprzedawcy to: info@mammarancia.com.

 1. JURYSDYKCJA I SĄD WŁAŚCIWY

 

Niniejszy regulamin podlega prawu włoskiemu i jest interpretowany na jego podstawie, bez uszczerbku dla wszelkich innych nadrzędnych przepisów obowiązujących w kraju zamieszkania klienta.

W przypadku wszelkich sporów związanych ze stosowaniem, wykonaniem i interpretacją niniejszego regulaminu wyłącznym sądem właściwym jest Sąd w Syrakuzach, jeżeli klient dokonał zakupu w celu związanym z działalnością gospodarczą, handlową, zawodową lub rzemieślniczą.

W przypadku wszelkich sporów pomiędzy konsumentem a sprzedawcą, właściwym sądem jest sąd w miejscu zamieszkania konsumenta.