Nova Food S.r.l., w osobie tymczasowego przedstawiciela ustawowego, z siedzibą pod adresem Via dei Combattenti 4 – 96015 Francofonte (SR) (NIP: IT02020970899) (certyfikowana poczta elektroniczna PEC: nova-food@pec.it) (zwana dalej „właścicielem”), jako administrator danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt 7 i art. 24 rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanego dalej „rozporządzeniem” lub „RODO”), informuje na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia, że będzie przetwarzać dane osobowe użytkowników serwisu.

1. Cel przetwarzania (jakie dane przetwarzamy)

Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osoby prawne nie mogą być uważane za osoby, których dane dotyczą, w związku z czym rozporządzenie to nie ma do nich zastosowania.
Jeżeli jednak w kontekście gromadzenia danych korporacyjnych przetwarzane są dane osobowe odnoszące się do osoby fizycznej, osobę taką należy uznać za osobę, której dane dotyczą, zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

REJESTRACJA: Przy rejestracji prosimy o podanie danych osobowych i kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu), a w razie potrzeby użytkownik może również podać swój numer ubezpieczenia społecznego.
Użytkownik może również dokonać rejestracji w serwisie podczas finalizowania zakupu – w takim przypadku wykorzystamy dane podane podczas wypełniania formularza zakupu.

ZAKUP: W przypadku dokonywania zakupu, oprócz adresu wysyłki i adresu rozliczeniowego, prosimy użytkownika o podanie podstawowych danych osobowych i kontaktowych.

CZAT: W przypadku kontaktowania się z nami za pośrednictwem czatu gromadzimy dane podawane dobrowolnie przez użytkownika.
Z reguły możemy poprosić o podanie pełnego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych.

NEWSLETTER: W przypadku zapisania się do newslettera użytkownik podaje swoje imię i adres e-mail.

KONTAKT: W formularzu kontaktowym prosimy o podanie imienia i adresu e-mail.

W każdym przypadku gromadzimy adresy IP i dzienniki przeglądania.

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania.

Dane są przetwarzane w celu umożliwienia wykonania czynności związanych z realizacją i obsługą zamówionych usług świadczonych przez właściciela.

Podanie danych jest obowiązkowe we wszystkich przypadkach, gdy podstawą prawną jest wykonanie umowy lub wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z zakupu, a we wszystkich innych przypadkach jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwia jednak realizację usług.

Dane są przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób prawidłowy i z zachowaniem najwyższej poufności, przy zapewnieniu odpowiednich środków bezpieczeństwa wymaganych przez przepisy i rozporządzenie.

Przetwarzanie odbywa się za pomocą środków analogowych/cyfrowych.
Dane nie podlegają publicznemu rozpowszechnianiu.

W szczególności:

REJESTRACJA: Celem przetwarzania danych jest umożliwienie użytkownikowi wejścia na naszą stronę i łatwiejszego dokonywania zakupów.
Podstawą prawną jest zgoda.

ZAKUP: Celem przetwarzania danych jest umożliwienie użytkownikowi sfinalizowania zakupu naszych produktów, a nam umożliwienie ich wysyłki.
Podstawą prawną jest wykonanie umowy i wypełnienie obowiązków prawnych (w tym obowiązków rachunkowych i podatkowych).
Dane są przekazywane firmie kurierskiej odpowiedzialnej za wysyłkę, należycie wyznaczonej jako podmiot przetwarzający dane.
W przypadku dokonania zakupu dane są eksportowane do CRM w celu przesyłania informacji handlowych.
Zgodnie z art. 130
ust. 4
rozporządzenia z mocą ustawy
nr
196/03 uzyskanie zgody od użytkownika nie jest konieczne, ale może on w dowolnym momencie skorzystać z opcji wypisania się.

KONTAKT: Podstawą prawną jest zgoda, a dane są przetwarzane w celu umożliwienia nam odpowiedzi na zapytania.

NEWSLETTER: Celem przetwarzania danych jest informowanie użytkowników o nowościach i promocjach, a podstawą prawną jest zgoda.

CZAT: Celem przetwarzania danych jest udzielanie użytkownikom wsparcia, a podstawą prawną jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

W każdym przypadku dane mogą być przetwarzane również na wypadek sporu sądowego z klientem, a podstawą prawną tego przetwarzania jest uzasadniony interes właściciela związany z ochroną prawną.

Adres IP i dziennik przeglądania: przetwarzamy dane w oparciu o uzasadniony interes firmy i wypełnienie obowiązków prawnych.

3. Sposób przetwarzania i okres przechowywania danych

Administrator przetwarza dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji powyższych celów, a w każdym przypadku:

REJESTRACJA: do momentu rezygnacji z subskrypcji; konto jest usuwane automatycznie po 7 latach od ostatniego logowania.
Wcześniej wyślemy wiadomość e-mail ze stosowną informacją w celu umożliwienia zachowania aktywności konta.

ZAKUP: dane są przechowywane nie dłużej niż 10 lat po zakupie.

KONTAKT: dane są wykorzystywane do odpowiedzi na zapytanie, a następnie usuwane.
Weryfikacja dezaktualizacji danych odbywa się co 12 miesięcy.

NEWSLETTER: dane są usuwane po 5 latach od ostatniego wysłanego e-maila.

CZAT: dane są wykorzystywane do odpowiedzi na zapytanie, a następnie usuwane.
Weryfikacja dezaktualizacji danych odbywa się co 12 miesięcy.

Adres IP i dziennik przeglądania: dane są usuwane po 24 miesiącach.

Dłuższy czas przechowywania danych może być uzasadniony możliwym zaistnieniem sporu sądowego. W takich przypadkach administrator danych przetwarza dane tak długo, jak jest to konieczne do obrony przed sądem.

4. Ujawnienie danych

Administrator może ujawniać dane gromadzone w celach, o których mowa w art. 2, wszystkim podmiotom, wobec których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa w celach przewidzianych prawem.
Dane nie podlegają publicznemu rozpowszechnianiu.
Dane mogą być przekazywane kurierom, którzy występują w charakterze podmiotów przetwarzających dane, oraz bramkom płatniczym, które przetwarzają je jako niezależni administratorzy.

5. Miejsce przechowywania i przekazywanie danych

Dane osobowe są przechowywane i zarządzane na zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej serwerach administratora danych lub przedsiębiorstw zewnętrznych, należycie wyznaczonych na podstawie umowy jako podmioty przetwarzające dane.
Ponadto do wysyłania newsletterów firma korzysta z usług dostawcy, który ma siedziby w krajach poza UE, w związku z czym dane będą przekazywane do USA.
Firma niniejszym zapewnia, że przekazywanie danych odbywa się zgodnie z RODO i że zastosowano CCS.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa określone w art. 15 rozporządzenia, a mianowicie:

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub nieistnienia dotyczących jej danych osobowych, nawet jeśli nie zostały one jeszcze zarejestrowane, oraz ich otrzymania w zrozumiałej formie.

2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji na temat:

a) pochodzenia danych osobowych;

b) celach i metodach przetwarzania;

c) logiki stosowanej w przypadku przetwarzania dokonywanego za pomocą narzędzi elektronicznych;

d) danych identyfikacyjnych właściciela, menedżerów i przedstawiciela;

e) podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać przekazane lub które mogą wejść w ich posiadanie w charakterze wyznaczonego przedstawiciela na terytorium państwa, menedżera lub osoby delegowanej.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania:

a) aktualizacji, sprostowania lub, w stosownych przypadkach, uzupełnienia danych;

b) usunięcia, przekształcenia w postać anonimową lub zablokowania przetwarzanych niezgodnie z prawem danych, w tym takich, których przechowywanie nie jest niezbędne do celów, w których dane zostały zebrane lub były następnie przetwarzane;

c) zaświadczenia, że czynności, o których mowa w lit.
a) i
b), zostały podane do wiadomości, również co do ich treści, podmiotom, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem sytuacji, gdy okaże się to niemożliwe lub wiąże się z użyciem środków wyraźnie nieproporcjonalnych do chronionego prawa.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu, w całości lub w części, wobec:

a) przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, z uzasadnionych powodów, nawet jeśli są one przetwarzane zgodnie z celem, w którym zostały zebrane;

b) przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celach nieobjętych art. 2.

Ponadto zgodnie z art. 15 i nast.
RODO użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO, a także otrzymania dotyczących go danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadkach przewidzianych w art. 20 RODO.
Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę zgodnie z art. 7 RODO, a także wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, podając przyczyny uzasadniające sprzeciw. Administrator zastrzega sobie prawo do oceny takiego wniosku oraz do jego odrzucenia w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skorzystać z praw, o których mowa w artykule poprzedzającym, przesyłając:

– list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: Nova Food S.r.l Via dei Combattenti 4 – 96015 Francofonte (SR),

– e-mail na adres certyfikowanej poczty elektronicznej PEC: nova-food@pec.it.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.